Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη έχουν διαμορφώσει Πρωτότυπα Προγράμματα διδασκαλίας με σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και με εκπαιδευτικές μεθόδους, που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων αλλά και την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας.

Οι Εκπαιδευτικές καινοτομίες που εφαρμόζονται κάνουν το μάθημα δημιουργικό, αποδοτικό και βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν, να μορφωθούν, να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους και το ήθος τους.

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας εμπλουτίζεται με πρόσθετες ώρες στη Νεοελληνική γλώσσα, στα Μαθηματικά, στα Αγγλικά, στην Πληροφορική, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στη Λογοτεχνία.

Οι μαθητές γράφουν διαγωνίσματα κάθε εβδομάδα και αξιολογούνται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους. Σκοπός του Σχολείου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις γραπτές εξετάσεις και να δημιουργηθούν οι ιδανικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη πορεία των μαθητών μας στο Σχολείο. Οι Διαδραστικοί πίνακες αυξάνουν τον ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή και απόδοση χάρη στη δύναμη της αλληλεπίδρασης. Επίσης γίνεται καλύτερη αφομοίωση σύνθετων εννοιών. Δίνονται ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία για καλύτερη εκμάθηση για τους μαθητές, με διαφορετικά μοντέλα μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με τους Γονείς των μαθητών μας στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού έργου, που εκτελείται. Οι Γονείς ενημερώνονται για την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες, σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Σχολείο.

Σκοπός του ιδιωτικού δημοτικού είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Η Διαθεματικότητα λειτουργεί δυναμικά στη συγκρότηση μιας ολιστικής αντίληψης της γνώσης, που βοηθά το μαθητή να διαμορφώσει τη δική του αντίληψη για την κοινωνία και το παγκόσμιο τοπίο, όπου ζει. Συμβάλλει στην ενίσχυση της παιδαγωγικής λειτουργίας της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης αξιών και δεξιοτήτων του μαθητή που καλλιεργούνται στο πλαίσιο κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Η Ενιαία Διαθεματική-Βιωματική διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τον ευέλικτο προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τη διδασκαλία σε ομάδες εργασίας, καλλιεργώντας έτσι το ομαδικό πνεύμα, τους συσχετισμούς των εννοιών ή των θεμάτων, το συγκερασμό των γνωστικών αντικειμένων και δίνοντας έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας (projects), τη χρήση θεματικών ενοτήτων και την ανάγνωση διαφορετικών πηγών. Βασικοί μας στόχοι είναι να οργανώνουμε τη διδασκαλία και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων, βιωμάτων και εμπειριών για την οικοδόμηση της γνώσης, όπου "ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει", ώστε ν' αποτελεί κίνητρο για τη μάθηση να σκοπεύουν στην κατανόηση και να περιορίζεται ο πολυκερματισμός, η μονομέρεια και η ανελαστικότητα των γνώσεων και από δασκαλοκεντρικό μετατρέπεται σε μαθητοκεντρικό μοντέλο. Επίσης οι μαθητές εκπαιδεύονται στην καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και θετικής στάσης απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις, αναπτύσσοντας στρατηγικές. Μαθαίνουν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο το δυναμικό τους, να συνεργάζονται, να αντλούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και να χρησιμοποιούν ποικιλία τρόπων σκέψης και επικοινωνίας για τη μετέπειτα κοινωνική ζωή τους, προσεγγίζοντας τον κόσμο μέσα από ένα σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης (Project).

Οι μαθητές αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή Ρrojects σε διάφορους τομείς όπως Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική αγωγή Ιστορίας, Πολιτικής αγωγής κ.α. Η χρήση ενός προγράμματος Project είναι πολύ επικοδομητική. Το Project είναι ένα σχέδιο ομαδικής εργασίας των παιδιών, με κύριο σκοπό να κινητοποιήσει στη μαθησιακή διαδικασία και να διευρύνει τους ορίζοντες τους πέρα από το γνωστικό χώρο του σχολικού βιβλίου. Η συμμετοχή σ' ένα Project παρέχει επιπλέον κίνητρα στους μαθητές, για να μάθουν και να εξασκήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν πραγματικά γεγονότα, να λύνουν τις απορίες τους, να γράφουν περισσότερο, να κάνουν διορθώσεις, να παρατηρούν, να σκέφτονται, να εργάζονται, να επιμελούνται και εν τέλει να δημοσιεύουν την κοινή εργασία τους. Η παιδαγωγική αξία όλης αυτής της διαδικασίας είναι μεγάλη, καθώς τα παιδιά συνεργάζονται, μοιράζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες, γίνονται πηγή γνώσης για τους υπόλοιπους μαθητές και συνδυάζουν τη χαρά της ενεργούς συμμετοχής και της δημιουργικότητας με την επιτυχή κατάκτηση γνώσεων.

Μέσα στο σύγχρονο Εκπαιδευτικό περιβάλλον διαπλάθουμε τους αυριανούς πολίτες του κόσμου, παρέχοντας ποιοτική παιδεία, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με αθλητικές δραστηριότητες, όπου δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές ν' αναπτύξουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, αποβλέποντας στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, με ανεπτυγμένες προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.