Γραφή – Προανάγνωση – Θεμελιώδεις Γνώσεις Μαθηματικών

Το πρόγραμμα στον παιδικό σταθμό είναι έτσι δομημένο, ώστε να περιλαμβάνει προγραφικά παιχνίδια, προαναγνωστικά και να προσεγγίζει βασικές μαθηματικές έννοιες που βοηθούν στη σωστή προετοιμασία του Νηπίου καθώς και στη μελλοντική ομαλή εισαγωγή του στο Δημοτικό Σχολείο.

Η οικοδόμηση των μαθηματικών εννοιών αρχίζει νωρίς, από την προσχολική ηλικία. Η φιλοσοφία που τώρα υπαγορεύει η διδασκαλία των μαθηματικών, είναι να κάνουμε τα παιδιά ενήμερα για τον κόσμο γύρω τους και το περιβάλλον, για το χώρο δηλαδή και τα πρότυπα σχέσεων που αναπτύσσονται σ' αυτόν, να τα βοηθήσουμε να διακρίνουν και να συσχετίζουν τις διάφορες μαθηματικές δομές και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στις διάφορες δραστηριότητες της ζωής τους.

Οι Νηπιαγωγοί επιλέγοντας την παιδοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας, καθοδηγούν διακριτικά το παιδί και επεμβαίνουν μόνο όταν τους ζητηθεί. Το παροτρύνουν να παρατηρεί, να αυτενεργεί, να πειραματίζεται, να εκφράζεται.

Το νήπιο με τη βοήθεια κατάλληλα επιλεγμένου υλικού και ειδικών παιδευτικών διαδικασιών, παρατηρεί, εξερευνά, ενισχύει τη μαθηματική του σκέψη και λογική και οδηγείται στη διεξαγωγή κανόνων, σταδιακά.

Η καθημερινή σχολική ζωή παρέχει πολλές ευκαιρίες εκμάθησης μαθητικών εννοιών.

Τα ομαδικά παιχνίδια, ο πηλός, η πλαστελίνη, η αμμοδόχος, η γωνιά του μπακάλικου, το οικοδομικό υλικό και άλλες ελεύθερες ασχολίες, είναι άριστα παιδαγωγικά μέσα επαφής του παιδιού με έννοιες όπως μεγάλο-μικρό, βαρύ-ελαφρύ, πριν-μετά και άλλα.

Η εποπτεία, μια βασική παιδαγωγική αρχή, μαζί με την αρχή της αυτενέργειας, συντελεί στη δημιουργία καλύτερης και μονιμότερης μάθησης.

Το παιδί πρέπει να ασκήσει τις αισθήσεις, να αποκτήσει εμπειρίες μέσα από καταστάσεις παιχνιδιού, να εξερευνήσει το χώρο, να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να προβληματιστεί, να πράξει.

Κύριο μέλημα της Νηπιαγωγού είναι όχι η παροχή τυπικών γνώσεων,αλλά η αφύπνιση των παιδιών.

ΟΙ ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Περιλαμβάνουν: χωροχρονικές σχέσεις και έννοιες,συγκρίσεις κι εκτιμήσεις μεγεθών, διατάξεις, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις κι αντιστοιχίσεις αντικειμένων.

Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ:

Η έννοια της πληθικότητας και των αριθμών από το 1 μέχρι το 20 και η εξοικείωση με τ'αντίστοιχα σύμβολά τους.

Σωστή απαρίθμηση αντικειμένων από το 1 μέχρι το 20.

Προσέγγιση βασικών λογικομαθηματικών συλλογισμών και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις.

Στο πλαίσιο των προαναγνωστικών δραστηριοτήτων, γίνονται ασκήσεις με σκοπό την ανάπτυξη εκείνων των πνευματικών λειτουργιών που αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή στη διαδικασία της ανάγνωσης (μνήμη, σκέψη, φαντασία, παρατηρητικότητα).

Στόχος είναι βοηθηθούν τα νήπια στο ν' αντιληφθούν ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο και ότι ο προφορικός λόγος μετατρέπεται σε γραπτό, μέσα από ένα σύστημα συμβολικής απεικόνισης (κωδικοποίηση) και το αντίστροφο (αποκωδικοποίηση).

Να τα εισαγάγουν βαθμιαία στη σωστή δόμηση του προφορικού λόγου (λέξεις-προτάσεις).

Να προσεγγίσουν, διαισθητικά έστω, τη σημασιολογική, γραμματική, συντακτική και μορφονολογική πλευρά της γλώσσας μας.

Παράλληλα, μέσα από την ανάγνωση βιβλίων, ιστοριών, μύθων, ποιημάτων και παραμυθιών της παιδικής λογοτεχνίας, τα παιδιά αποκτούν σωστή σύνταξη, γλωσσική έκφραση, καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης για το βιβλίο και το διάβασμα, ξεπερνώντας προσωπικά τους προβλήματα και άγχη και δέχονται μηνύματα σχετικά με τις ηθικές και κοινωνικές αξίες της ζωής. Μέσα από τις ιστορίες, τα νήπια αποκτούν με τρόπο έμμεσο και διασκεδαστικό πληροφορίες και γνώσεις σχετικές με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ακόμη αποκτούν τις απαραίτητες πνευματικές λειτουργίες (μνήμη, σκέψη, φαντασία, παρατηρητικότητα και την ανάπτυξη εκφραστικής ικανότητας), τις πολιτισμικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, ηθικές αξίες και εμπειρίες, για να ψυχαγωγηθούν.

Στο πλαίσιο της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων, μέσα στην τάξη, είναι και η παρουσίασή τους - των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων - από τα παιδιά.

Η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης μετατρέπει το μικρό μαθητή σε ενεργητικό αναγνώστη , τον βοηθά να αποκτήσει καλές συνήθειες, υπευθυνότητα, σεβασμό ως προς τη χρήση και συντήρηση των βιβλίων.

Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μοιραστούν τις αναγνωστικές τους εμπειρίες με τους συμμαθητές τους ή με άτομα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Επίσης, επηρεάζει και διαμορφώνει τη σχέση του παιδιού με το βιβλίο από την προσχολική ηλικία.

Η ΠΡΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ:

Περιλαμβάνει:

  • Την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, που γίνεται με την ταυτόχρονη αγωγή του ματιού και του χεριού.
  • Την προπαρασκευή των κινήσεων, που οδηγούν στη γραφή.
  • Την οπτική αναγνώριση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου και το συσχετισμό τους με τον αντίστοιχο ήχο.
  • Τη γραφή των γραμμάτων και το συλλαβισμό.