Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου

Το Σχολείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο στο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που διεξάγεται στο Κέντρο Διάδωσης Επιστημών Noesis. Σκοποί του Συνεδρίου είναι:

Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε Συνέδρια.

Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μια εργασία, όσο το δυνατόν με πιο επιστημονική προσέγγιση.

Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.


Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου


Ελληνικα