Έπαινοι για τον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου επιβράβευσε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄  τάξης που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο μαθητικό  Διαγωνισμό με θέμα: ¨Προστασία Προσωπικών Δεδομένων¨ SID 2019  για τις εργασίες τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης δημιούργησαν ατομικής εργασίες (ζωγραφιές).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης δημιούργησαν ομαδική εργασία (παρουσίαση).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης αξιοποίησαν τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch για να δημιουργήσουν εικονογραφημένες ιστορίες (ατομική μαθητή , ατομική μαθήτριας και ομαδικές εργασίες).